ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prowadzone rejestry, ewidencje i składnica akt

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Prowadzone rejestry, ewidencje i składnica akt

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie prowadzi następujące ewidencje i rejestry:
 
I. Sekretariat:
Arkusze ocen.
Komórka prowadząca: Sekretariat / wicedyrektor szkoły / wychowawcy klas
Typ: Ewidencja
Udostępnianie: Sekretariat
 
Księga arkuszy ocen.
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Księgozbiór
Udostępnianie: Sekretariat
 
Księga uczniów.
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
Teczki osobowe uczniów i słuchaczy.
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Ewidencja
Udostępnianie: Sekretariat
 
Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
Rejestr wydanych zaświadczeń dla uczniów.
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
Rejestr druków ścisłego zarachowania.
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
Ewidencja świadectw ukończenia szkoły.
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
Ewidencja świadectw dojrzałości.
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
 
Rejestr wydanych duplikatów świadectw.
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
Księga absolwentów
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Ewidencja
Udostępnianie: Sekretariat
 
Rejestr uczniów zwalnianych z zajęć.
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
Rejestr uczniów ubezpieczonych.
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
Rejestr pieczęci i pieczątek.
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
 
Rejestr wydanych Decyzji Dyrektora Szkoły
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
Rejestr wydanych Zarządzeń Dyrektora Szkoły
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
Ewidencja delegacji służbowych.
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
Dziennik korespondencyjny.
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
Pocztowa książka nadawcza (przesyłek zwykłych oraz poleconych)
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
Rejestr skarg i wniosków
Komórka prowadząca: Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
 
Księga protokołów Rady Pedagogicznej.
Komórka prowadząca: Pracownicy pedagogiczni.
Typ: Księga
Udostępnianie: Sekretariat
 
Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej.
Komórka prowadząca: Pracownicy pedagogiczni.
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
II. Kadry:
 
Akta osobowe pracowników.
Komórka prowadząca: Kadry
Typ: Ewidencja
Udostępnianie: Kadry
 
Karty Ewidencji czasu pracy.
Komórka prowadząca: Kadry
Typ: Ewidencja
Udostępnianie: Kadry
  
Kartoteki urlopowe.
Komórka prowadząca: Kadry
Typ: Ewidencja
Udostępnianie: Kadry
 
Ewidencja zwolnień lekarskich i urlopów
Komórka prowadząca: Kadry / Sekretariat
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Kadry
 
Rejestr zatrudnionych nauczycieli i pracowników.
Komórka prowadząca: Kadry
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Kadry
 
Rejestr legitymacji służbowych
Komórka prowadząca: Kadry
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Kadry
  
Dokumentacja awansów zawodowych nauczycieli.
Komórka prowadząca: Kadry
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Kadry
 
 
 
Rejestr upoważnień.
Komórka prowadząca: Kadry
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Kadry
 
Ewidencja czasu pracy
Komórka prowadząca: Kadry
Typ: Ewidencja
Udostępnianie: Kadry
 
Rejestr skierowań na badania wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe pracowników i kandydatów na pracowników
Komórka prowadząca: Kadry
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Kadry
 
 
III. Księgowość:
 
Rejestr druków ścisłego zarachowania – czeki.
Komórka prowadząca: Księgowość
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Księgowość
 
Rejestr wystawionych faktur.
Komórka prowadząca: Księgowość
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Księgowość
 
Rejestr VAT.
Komórka prowadząca: Księgowość
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Księgowość
 
Wykazy – listy płac pracowników.
Komórka prowadząca: Księgowość
Typ: Wykaz
Udostępnianie: Księgowość
 
Wykazy – listy wypłat z ZFŚS pracowników.
Komórka prowadząca: Księgowość
Typ: Wykaz
Udostępnianie: Księgowość
 
 
IV. Pracownik służby BHP:
 
Rejestr wypadków przy pracy.
Komórka prowadząca: Pracownik służby BHP
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Pracownik służby BHP
 
Rejestr wypadków uczniów.
Komórka prowadząca: Pracownik służby BHP
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Pracownik służby BHP
 
 
V. Pracownicy pedagogiczni:
 
Dzienniki lekcyjne.
Komórka prowadząca: Wicedyrektor szkoły, pracownicy pedagogiczni
Typ: Dziennik
Udostępnianie: Wychowawcy klas.
 
Księga protokołów Rady Pedagogicznej.
Komórka prowadząca: Pracownicy pedagogiczni.
Typ: Księga
Udostępnianie: Sekretariat
 
Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej.
Komórka prowadząca: Pracownicy pedagogiczni.
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat
 
VI. Wicedyrektor 
Księga zastępstw.
Komórka prowadząca: Wicedyrektor
Typ: Ewidencja
Udostępnianie: Wicedyrektor.
 
VII. Pedagog szkolny:
 
Rejestr uczniów posiadających opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Komórka prowadząca: Pedagog szkolny.
Typ: Rejestr
Udostępnianie: Pedagog szkolny
 
 
Wykaz uczniów objętych wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.
Komórka prowadząca: Pedagog szkolny
Typ: Wykaz
Udostępnianie: Pedagog szkolny
 
VIII. Biblioteka:
Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego.
Komórka prowadząca: Biblioteka
Typ: Ewidencja
Udostępnianie: Biblioteka
 
 
 
IX. Biuro Projektu:
 
Dokumentacja związana z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych.
Komórka prowadząca: Pracownicy zaangażowani w realizację projektu.
Typ: Dokumentacja zgromadzona w postaci: wykazów, ewidencji, rejestrów, harmonogramów, planów, dzienników zajęć, dzienników praktyk i certyfikatów.
Udostępnianie: Biuro projektu.
 
 
X. Składnica Akt
 
Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie prowadzi Składnicę Akt w której archiwizowana jest dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania, prowadzonych egzaminów, zatrudnienia i wynagrodzenia oraz dokumentacja techniczna dotycząca zarządzanych obiektów.
 
Składnica Akt prowadzona jest w oparciu o następujące przepisy:
 
  1. Rozdział 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 123, poz. 698 z późniejszymi zmianami);
  2. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasadny jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 167, poz. 1375);
  3. Wykorzystano zasady zawarte w treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 14, poz. 67);
  4. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. z 2005 roku Nr 32, poz. 284);
  5. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami);
  6. Wewnętrznych aktów normatywnych:
    1. Zarządzenia nr 30/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt do użytku w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie (normatywy kancelaryjno archiwalne zaakceptowane przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie)
 
Zasady udostępniania danych:
 
Udostępnianie danych zawartych w w/w ewidencjach, rejestrach i archiwach, uprawnionym podmiotom, odbywa się na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ilona Mamińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Mamińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-09 09:04:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Mamińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-09 09:04:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Mamińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-09 09:04:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2810 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »