ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dane teleadresowe

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zespół Szkół nr 3
im. Jana III Sobieskiego
ul. Jerzego Lanca 10
12-100 Szczytno
e-mail:
Tel./ faks:  0 89/ 624 28 18

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ilona Mamińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Mamińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-22 12:18:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Mamińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-22 12:18:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Malwina Wojciechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-04 11:15:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
 
Nazwa: p.o. Dyrektora
Imię i nazwisko: Monika Chorążewicz 
Adres placówki: ul. Jerzego Lanca 10 12-100 Szczytno
Telefon: (89) 624 28 18 wew. 33
Kompetencje
Dyrektor szkoły:
 1. kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;
 2. jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły;
 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;
 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
Zadania dyrektora szkoły: 
 1. kierowanie szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych szkoły;
 3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim;
 5. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy
  i stosunków pracowniczych;
 6. inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych
  i dydaktycznych;
 7. współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń
  i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;
 8. przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy, planu finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycieli, planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 9. przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej;
 10. zapoznawanie Rady Pedagogicznej z planem nadzoru pedagogicznego
  w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego realizacji;
 11. ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły,
  w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 12. przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji
  i eksperymentów pedagogicznych;
 13. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji
  i promocji uczniów;
 14. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i wstrzymywanie uchwał niezgodnych
  z przepisami prawa;
 15. opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły z zachowaniem dyscypliny budżetowej;
 16. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
 17. prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 18. kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 19. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych klas oraz skreślania z listy uczniów;
 20. udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;
 21. zwalnianie uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego obcego języka;
 22. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach człowieka
   i prawach dziecka;
 23. umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 24. dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych;
 25. stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego, poprzez przydzielanie opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym;
 26. dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;
 27. prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności:
  1. nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
  2. powierzanie funkcji wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych zgodnie
   z przepisami,
  3. przyznawanie nagród dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom,
  4. występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia,
  5. wydawanie świadectw pracy i opinii związanych z awansem zawodowym,
  6. wydawanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,
  7. przyznawanie dodatku motywacyjnego i innych dodatków pieniężnych zgodnie
   z przepisami prawa, na podstawie obowiązujących regulaminów,
  8. dysponowanie środkami ZFŚS,
  9. występowanie z urzędu w obronie nauczyciela w celu ochrony praw i godności nauczyciela;
  10. opracowanie kryteriów oceny pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze;
  11. dokonywanie oceny pracy pracowników na kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
  12. decydowanie o skierowaniu do służby przygotowawczej nowo zatrudnionych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i przewodniczenie Komisji oceniającej;
  13.  odbieranie ślubowania od pracowników samorządowych na stanowiskach  urzędniczych;
  14. określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
 28. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego
  w szkole porządku oraz  dbałości o czystość i estetykę szkoły;
 29. opracowywanie  arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny;
 30. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;
 31.  organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 32. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauki oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;
 33. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki;
 34. współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, w zakresie uprawnień związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania;
 35. zapewnienie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań oraz ich doskonalenia zawodowego;
 36. planowanie i organizowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, planu doskonalenia nauczycieli;
 37. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami doskonalenia nauczycieli
  w organizacji praktyk studenckich;
 38. stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich;
 39. egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
 40. powoływanie Komisji stypendialnej, rekrutacyjnej;
 41. podawanie do publicznej wiadomości w wymaganym terminie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;
 42. organizowanie egzaminów, o których mowa w art.9 ust.1 ustawy o systemie oświaty;
 43. podejmowanie działań umożliwiających obrót używanymi podręcznikami;
 44. wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych.
 
Nazwa: Wicedyrektor
Imię i nazwisko: Anna Bryk 
Adres placówki: ul. Jerzego Lanca 10 12-100 Szczytno
Telefon: (89) 624 28 18 wew. 35
Kompetencje
Do zadań wicedyrektorów należy w szczególności:
 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie hospitacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
 2. nadzór nad Samorządem Uczniowskim;
 3. kierowanie Komisją Stypendialną;
 4. udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej udzielonej uczniom;
 5. prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;
 6. prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
 7. opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
 8. nadzór nad pracami  zespołów przedmiotowych;
 9. wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
 10. przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla    wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
 11. przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;
 12. opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zamianach organizacyjnych;
 13. bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
 14. opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas;
 15. wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;
 16. opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
 17. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;
 18. pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;
 19. zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań  oraz  doskonaleniu zawodowym;
 20. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli          
  w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 21. nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi
  w szkole za zgodą dyrektora szkoły i po pozytywnej opinii Rady Rodziców
  w zakresie działania programowego;
 22. opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 23. kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu;
 24. kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania;
 25. egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
 26. przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
 27. przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www szkoły oraz systematyczne kontrolowanie jej zawartości;
 28. kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
 29. rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły;
 30. współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;
 31. kontrolowanie pracy pracowników obsługi;
 32. dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
 33. współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, policją i służbami porządkowymi
  w zakresie pomocy uczniom i zapewnienia ładu i porządku w szkole i na jej terenie;
 34. przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu pracy; przepisów w zakresie bhp i ppoż;
 35. wykonywanie poleceń dyrektora szkoły;
 36. zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 
 
W szkole wydziela się jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
 1. wicedyrektor
 2. Dział Księgowości:
  1. główna księgowa
  2. księgowa-kasjer
  3. księgowa d.s. płac
 3. Dział Kadr:
  1. specjalista d.s. kadr
 4. Dział Gospodarczy:
  1. kierownik gospodarczy
 5. referent d.s. sekretariatu
 6. biblioteka
 7. internat
 8. nauczyciel
 9. wychowawca
 10. pedagog szkolny
 11. doradca zawodowy
 12. kierownik internatu
W Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej.
 
Kompetencje osób sprawujących funkcje określa Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie wprowadzonym Zarządzeniem nr 24/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ilona Mamińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Malwina Wojciechowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-09 08:35:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Mamińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-09 08:36:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Malwina Wojciechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-04 11:37:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »